friesland
</p> <bgsound src="../MP3/folkslied.mp3" loop="3"> Fries volkslied   <bgsound src="../MP3/folkslied.mp3" loop="3"> Fries volkslied  /  De Kast              Geluid aanzetten !!

Friesland, onze bakermat

Friesland speelt in de oorsprong van onze families een belangrijke rol. Hoewel menigeen nu buiten Friesland terecht is gekomen blijft onze oorsprong toch altijd boeien. Vandaar deze eenvoudige pagina over onze veelzijdige provincie. Veel meer over Friesland is te vinden in de Canon 11 en 30

 

De families van der Kolk en Boekema hebben hun oorsprong in de gemeente Idaarderadeel (Warga - Wartena)
De families Andringa en Jorna hebben hun oorsprong in de gemeente Leeuwarderadeel-zuid (Oldeboorn - Akkrum - Wijtgaard). 
De families Jaarsma en Groenewoud zijn afkomstig uit Hemelumer Oldeferd en Gaasterland. 


Deze gemeente-indeling is van voor 1984

 

 

De Friesche Vlag

De Friese vlag en het wapen hebben een gemeenschappelijke herkomst. Al in de elfde eeuw was een vlag met "pompeblêdden" bekend. Dit kan men opmaken uit verzen uit het Gudrunlied. Omstreeks 1200 vertonen Scandinavische wapenschilden velden bestrooid met leliebladen of harten, vaak in combinatie met afbeeldingen van leeuwen.

Het getal 7 dat we tegenkomen in het aantal "pompeblêdden" van de vlag en het aantal blokjes in het wapen, symboliseren de 7 Friese zeelanden: zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Weser, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen.

De drie witte strepen staan voor de platteland streken : Oostergo, Westergo en Zevenwouden. De blauwe strepen voor de Friese rivieren. De zeven pompebladen staan voor de zeven oude Friese zeelanden, zoals die bestonden tussen de achtste en veertiende eeuw:

Frisia tussen Reker en Vlie (West-Friesland, ligt nu in Noord-Holland)
Frisia tussen Vlie en Middelzee (Westergo, het westelijk deel van Friesland)
Frisia tussen Middelzee en Lauwers (Oostergo, het oostelijke deel van Friesland)
Zevenwouden ( het zuidelijk deel van Friesland)
Frisia tussen Lauwers en Eems (Ommelanden, ligt nu in Groningen)
Frisia tussen Eems en Jade (Ostfriesland, ligt in Duitsland)
Frisia tussen Jade en Weser (ligt in Duitsland)

Uit vijftiende eeuwse wapenboeken blijkt dat omstreeks die tijd uit het wapen met de "pompeblêdden" en de leeuwen twee wapens zijn voortgekomen: het leeuwenwapen met de 7 tot blokjes omgevormde "pompeblêden", en het wapen met banen op een met "pompeblêden" gedamasceerd veld.

Dit laatste wapen wordt in de negentiende eeuw ook als vlag gangbaar. Op 9 juli 1957 wordt in de vergadering van de Staten van Friesland besloten een verzoek aan Hare Majesteit de Koningin te richten om deze vlag met "pompeblêden", als officiële vlag in het gebruik voor de provincie Fryslân te bevestigen.
Bij Koninklijk besluit dd. 21 april 1958, no. 12, is de provincie bevestigd in het gebruik van de vlag.
De vlag is niet auteursrechtelijk beschermd. Hij wordt door veel Friese verenigingen en bedrijven in het logo gebruikt en kon mede daardoor uitgroeien tot een krachtig symbool van de Friese identiteit.

Bron : Wikipedia

De Inter Friesche Vlag

De Nederlandse provincie Friesland is slechts een deel van Friesland in brede zin. Friesland in brede zin had tot 23 september 2006 nooit een eigen vlag. Die dag werd, bij een herdenking van de Slag bij Warns, voor het eerst een Interfriese vlag gehesen. Deze vlag, die geen enkele officiële status heeft, werd ontworpen door de Groep fan Auwerk, in samenwerking met de Fryske Rie foar Heraldyk.
De vlag toont een Scandinavisch Kruis, gemodelleerd naar de verhoudingen van de vlaggen van IJsland en Noorwegen: deze landen beschermen net als Friesland de democratische tradities. Het Scandinavisch Kruis symboliseert de verwantschap tussen de langs de Noord- en Oostzee levende volken en staat voor zowel de christelijke als voor-christelijke religies. De vier pompeblêden symboliseren de uit elkaar gelegen delen van Friesland in brede zin; de bladeren wijzen naar elkaar toe als teken van samenwerking.

Reeds in de 17e en 18e eeuw droegen Lolcke Gerrits en zijn voor- en nageslacht bij aan de levendige handel vanuit Holland naar de landen rond de Oostzee. Hiermee droegen ze bij aan de Gouden Eeuw in Holland.

Bron : Wikipedia

naar top

naar vorige pagina

naar home